How to use your Kodak Camera

https://www.youtube.com/watch?v=YShwsnBYo34&feature=youtu.be